Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'นิด้า'อุ้มอสังหา ดันกลาง-เล็กรุกตปท. 

    จะเรียม สำรวจ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-01-18)

    ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ออกมาจัดโครงการประกวด Property Export Awards Thailand 2018 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้