Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  กระบวนการบริหารโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตปีการศึกษา 1998 

  อรอุมา พัชรวรภาส; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  การตรวจราชการในระดับกระทรวงของระบบบริหารราชการไทย 

  บุญสิน ซุ่นสั้น; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับการตรวจราชการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะการตรวจราชการที่ดี เสนอวิวัฒนาการการตรวจราชการของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 สมัย สมัยสุโขทัย ศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งรัตนโกสินทร์ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สมัย พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2501 และสมัยของคณะปฏิวัติจาก พ.ศ.2501 ถึงปัจจุบัน แล้วสรุปว่าทุกสมัย หากหัวหน้าหน่วยราชการไปตรวจราชการด้วยตนเองแล้ว จะได้ผลดีกว่ามอบหมายให้ผู้แทนไป ผู้เขียนยังได้นำเอาระบบการตรวจราชการมาเสนอ กล่าวถึงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ...
 • Thumbnail

  การบริหารโครงการบัตรประกันสุขภาพโดยสมัครใจของกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 1999 

  ศศิธร เที่ยงวงษ์; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  การเตรียมการวางแผน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำสำหรับพระนครและธนบุรี 

  วรรณิภา รัตนพล; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  เสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของการระบายน้ำในจังหวัดพระนครและธนบุรี โดยทำการศึกษาปัญหาอันเกิดขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของเมือง ปริมาณการใช้น้ำ ปัญหาเนื่องจากการไม่มีการวางผังเมือง และปัญหาอันเนื่องมาจากความบกพร่องของระบบระบายน้ำที่มีอยู่ ศึกษาถึงการเตรียมการเพื่อวางแผนของโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำสำหรับพระนครและธนบุรี ความเป็นมาของโครงการ ลักษณะของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินงาน การแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการ แล้วกล่าวถึงการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนของโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำส ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร 

  รุ่งระวี รุกเขต; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  ทัศนคติของประชาชนต่อข้าราชการอำเภอ ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านท่าไห ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

  ประวัน สัตย์ธีรานนท์; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  ผู้เขียนได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหน่วยที่ทำการศึกษาเช่น สภาพภูมิประเทศ การคมนาคม การปกครอง ลักษณะการประกอบอาชีพตลอดจนลักษณะพิเศษบางประการของหมู่บ้าน อธิบายถึงหัวหน้าครอบครัวในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล ศึกษาประสบการณ์จากการรับฟังข่าวจากบุคคลที่ทำการติดต่อสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข่าวเกี่ยวแก่อำเภอให้ประชาชนได้ทราบความเป็นไปของอำเภอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดต่อ และสัมพันธ์กับข้าราชการ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ตลอดจนศึกษาผลงานของข้าราชการและการร่วมมือระหว่างประชาชนกับข้าราชการ และทัศนคติต่ออาชีพและความประพฤติของข้าราชการ โดยศึกษาถึ ...
 • Thumbnail

  วิถีชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

  สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (1997)

  งานวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและวิเคราะห์แนวโน้มวิถีชีวิตของผู้ประกอบการค้าในส่วนของการประกอบอาชีพและการปฏิบัติด้านสุขลักษณะ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทั้งที่บ้านและที่แผงลอยจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการค้าจำนวน 19 คน และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 2 สระบุรี จำนวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษามีความยากจนก่อนเข้าสู่อาชีพตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยมีมูลเหต ...