Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาผลกระทบของปัจจัยในการใช้งาน AGV ต่อประสิทธิภาพของระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง 

    จักรพันธุ์ สุริยกุล ณ อยุธยา; พัชราภรณ์ เนียมมณี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาถึงผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ควบคุมรถขนถ่ายอัตโนมัติ(Automated Guided Vehicle ; AGV) ในระบบการผลิต โดยวิธีการ สร้างแบบจำลองปัญหาด้วยโปรแกรม Arena ร่วมกับวิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล โดยผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยในการควบคุมรถ AGV ที่ส่งผลกระทบต่อขนาดรถและกฎเกณฑ์การ ควบคุมรถ AGV โดยขนาดรถ AGV ประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ จำนวนรถ AGV และความจุของรถ AGV ส่วนกฎเกณฑ์การควบคุมรถ AGV ประกอบด้วย 2 กฎคือ กฎเกณฑ์การวางชิ้นงาน และ กฎเกณฑ์การหยิบชิ้นงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะถูกนำไปศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลก ...