Now showing items 1-4 of 4

 • type-icon

  การเมืองเปรียบเทียบ 

  จันทรานุช มหากาญจนะ (โรงพิมพ์รัตนไตร, 2016-10)
 • Thumbnail

  ความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการท้องถิ่น 

  จักรีพร เสมอใจ; จันทรานุช มหากาญจนะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อ 1) ศึกษากลไกที่ข้าราชการท้องถิ่นใช้ ปรับตัวเพื่อสร้างสมดุลความสามารถในการถูกตรวจสอบทั้ง 4 ด้านหลังจากที่มีการกระจาย อานาจให้กับท้องถิ่น เเละ 2) ศึกษาเเละหาเเนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถูกตรวจสอบ ของข้าราชการท้องถิ่น จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลไกที่ข้าราชการท้องถิ่นใช้ปรับตัวเพื่อสร้าง สมดุลความสามารถในการถูกตรวจสอบ คือ ข้าราชการท้องถิ่นจะต้องตอบสนองด้วยการปฏิบัติ ตามคาสั่งเเละกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เเละพบว่ามีความผิด จริง ข้าราชการท้องถิ่นจะต้องพร้อมรับผิด ...
 • Thumbnail

  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  นฤมล สุยะราช; จันทรานุช มหากาญจนะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงทัศนคติของนายกเทศมนตรี และ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลที่มีต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล 2) ศึกษาถึงวิธีปฏิบัติ ของเทศบาลในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาล และ 3) ศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษา ในเทศบาลทัง้ 4 แห่งของอาเภอธัญบุรี ประกอบด้วย เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองสนนั่ รักษ์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และเทศบาลตาบลธัญบุรี วิธีการศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์จากนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล รวมถึงการศึกษาจากเอกสาร
 • Thumbnail

  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการผลักดันวาระนโยบายด้านปัญหาแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร 

  จินดา ธำรงอาจริยกุล; จันทรานุช มหากาญจนะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผลักดันวาระนโยบายด้านปัญหาแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างด้าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาปัจจัยในการผลักดันวาระนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษากรณีผลักดันวาระนโยบายการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว