Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพัฒนาเอกชน : ศึกษากรณีองค์การพัฒนาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

    จิตติพงษ์ วศานนท์; ชาติชาย ณ เชียงใหม่, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

    การศึกษาเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์องค์กรพัฒนาเอกชน " ครั้งนี้ เป็นการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรพัฒนาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การที่เลือกศึกษาเรื่องนี้เนื่องมาจาก มนุษย์เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศตามจุดเน้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 องค์การพัฒนาเอกชนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมการทำงานของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมแต่องค์กรพัฒนาเอกชนก็มีปัญหาในองค์กรของตนเอง เช่น การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การลาออกของพนักงานและขาดการดำเนินงานอย่างมีระบบ ...