Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย : ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

  สุภาพร ชัยฤกษ์; จุรี วิจิตรวาทการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและ ธรรมาภิบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาค่านิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยของประชาชน และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประชาธปไตยให้แก่ประชาชนและเยาวชนและ 3) เสนอแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนและเยาวชนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอยาง เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการในจังหวัดกระบี่ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมลสำคัญ ซึ่งเป็นประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เนื้อหาและ ...
 • Thumbnail

  ปลาตะเพียนใบลาน : ศิลปะและภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับความอยู่รอดในระบบการตลาดแบบเสรี 

  บุญส่ง เรศสันเทียะ; จุรี วิจิตรวาทการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  วิทยานิพนธ์เรื่องปลาตะเพียนใบลาน : ศิลปะและภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัด พระนครศรีอยุธยากับความอยู่รอดในระบบการตลาดแบบเสริมวัตถุประสงค์เพื่อ(1) เพื่อศึกษาถึงภูมิหลังและความเป็นมาของปลาตะเพียนใบลาน (2) เพื่อศึกษาถึงการดำรงอยู่ในปัจจุบันของปลา ตะเพียนใบลาน (3) เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มในอนาคตของปลาตะเพียนใบลาน โดยผู้วิจัยกำหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะปลาตะเพียนใบลานหัตถกรรมพื้นบ้านของ ชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกำหนดกลุ่มตัวอย่าง เฉพาะชาวบานในชุมชนหัวแหลม ตำบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพQualitative Research) ...