Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การศึกษาเพื่อกำหนดคำนิยามเมืองในประเทศไทย 

  โสภาคย์ ผาสุขนิรันต์; จุรี วิจิตรวาทการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การกล่าวถึงเมืองในความหมายที่ใช้ทางวิชาการ ต้องมีคำจำกัดความที่ชัดเจนมากกว่าความหมายที่เข้าใจกันตามสามัญสำนึกทั่วไป การศึกษาเพื่อกำหนดคำนิยามเมืองจึงเป็นการเสนอวิธีจำกัดความหมายของคำว่าเมือง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในระดับพื้นฐานของแนวคิด คำนิยามเมืองซึ่งเป็นที่ยอมรับจะป้องกันไม่ให้มีการแปลความหมายที่ไขว้เขว หรือทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน นอกจากนั้น คำนิยามเมืองยังใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคุณสมบัติของพื้นที่ เพื่อให้สามารถระบุขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของเมือง สำหรับใช้เป็นหน่วยศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนเมือง ดังนั้น คำนิยามเมื ...
 • Thumbnail

  การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในภาคราชการ : การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

  เมทินี พงษ์เวช; จุรี วิจิตรวาทการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย : ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

  สุภาพร ชัยฤกษ์; จุรี วิจิตรวาทการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและ ธรรมาภิบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาค่านิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยของประชาชน และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประชาธปไตยให้แก่ประชาชนและเยาวชนและ 3) เสนอแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนและเยาวชนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอยาง เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการในจังหวัดกระบี่ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมลสำคัญ ซึ่งเป็นประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เนื้อหาและ ...
 • Thumbnail

  ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดภาคใต้ 

  ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ยม; จุรี วิจิตรวาทการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  ทางเลือกใหม่ขององค์กรพัฒนาเอกชน : การพัฒนาชนบทแนววัฒนธรรมชุมชน 

  สุจิตรา ธนานันท์, 2490-; จุรี วิจิตรวาทการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)