Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) : กรณีผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบงาน (Application Development Outsourcing) 

    จุรีพร ทองทะวัย; วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    องค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นองค์การที่มีความพร้อมและความ ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย จึงจำเป็นต้องใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานขององค์การให้สามารถแข่งขันกับองค์การขนาดใหญ่ การเลือกผู้ให้บริการจาก ภายนอกด้านการพัฒนาระบบงานที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัทผู้ให้บริการควรจะรับรู้ว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านใดที่มีผลต่อการยอมรับของผู้ว่าจ้าง ( SMEs) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงานจากภายนอกองค์การ กรอบแนวคิดของงานวิจัยมีพื้นฐานมา ...