Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    จีน : หนึ่งประเทศ หลายมณฑล หลากกฎเกณฑ์ 

    อักษรศรี พานิชสาส์น; ธานี ชัยวัฒน์; จุฬวดี วรศักดิ์โยธิน; อวยพร สุธาทองไทย; อมรมาศ จิตรรังสรรค์ (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2006)

    รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจีนเน้นข้อมูลเชิงลึกในระดับมณฑล โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 18 มณฑล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและมณฑลพื้นที่ศึกษา และศึกษาสินค้าที่เป็นผลประโยชน์ของไทยในการค้าขายกับมณฑลจีนภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมบริการของจีน ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมขนส่ง/โลจิสติกส์ คณะนักวิจัยศึกษาวิเคราะห์ โดยวิธีวิจัยเอกสารโดยเฉพาะเอกสารรายงาน China Statistical Yearbook 2005 และ Provincial Statistical ...