Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

    ฉัตรกุล พงษ์ธรรม; ประพนธ์ สหพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำ ผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ระหว่างกลุ่มผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และกลุ่มประชาชนทั่วไป และ 3) เพื่อนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการป้ องกันและแก้ไขพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 803 คน ...