Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    งานแปลงรูป (Transformative Works)  

    ชมพูนุช ศิริสวัสดิ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    งานแปลงรูป (Transformative Works) เป็นหลักการที่ถูกนำมาใช้ในการตัดสินคดีลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา แยกต่างหากจากงานดัดแปลง (Derivative Works) ซึ่งก่อให้เกิดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างพื้นที่ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ในการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ได้ โดยต่อยอดมาจากงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่เดิม (Copyrighted Works)  โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลัก Transformative Works ดังกล่าวในการตัดสินคดีทำให้เห็นถึงมุมมองของกฎหมายลิขสิทธิ์ในแง่มุมของการคุ้มครองงานดัด ...