Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อิทธิพลของการได้รับการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติ การรับข่าวสาร และแรงจูงใจ ที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของผู้ที่อยู่ในวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 

    ชมัยพร พึ่งม้าย; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดู และการรับข่าวสารที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยผ่านทัศนคติในการทำกิจกรรมและแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ในวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Simultaneous equations model เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-59 ปี จำนวนทั้งสิ้น 384 คน โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ และใช้มาตราวัดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมจิตสาธารณะ 3 รูปแบบ ได้แก่ การบริจาคเงิน การช่วยเหลือคนแปลกหน้า และการเป็นอาสาสมัคร ได้รับอิทธิพลจากการอบรมเลี้ยงดูแ ...