Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บรรเจิด สิงคะเนติ ชี้ 'ความขัดแย้ง' คืออุปสรรค 'ประชามติ' 

    ชยณัฎฐ์ มีเงิน (บริษัท สยามรัฐ, 2016-06-13)

    "ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ" คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ "สยามรัฐ" วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเมือง ก่อนถึงวันทำประชามติ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความวุ่นวาย