Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี 

    ชรัตน์ จันทรประเสริฐ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

    การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนยาและดำเนินการสร้างรูปแบบ (Model) ของการจัดหายาที่จำเป็นไว้ใช้ในหมู่บ้านที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยศึกษาเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี การเก็บข้อมูลใช้วิธีการประชุมกลุ่มและการดัดแปลงจากวิธีการของ Delphi โดยเก็บในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ตามลำดับ ข้อมูลที่เก็บได้จากการประชุมกลุ่ม ผสส. อสม. กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอและจังหวัด