Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รูปแบบภาวะผู้นำ สภาวการณ์กลุ่มและประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษากรณีที่ทำการพัฒนาชุมชนอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ชรินทร์ อาสาวดีรส; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

    วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้คือ เพื่อศึกษา 1) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของที่ทำการพัฒนาชุมชนอำเภอ 2) รูปแบบภาวะผู้นำของพัฒนาการอำเภอ 3) สภาวการณ์กลุ่มขององค์การที่ทำให้เกิดประสิทธิผลของที่ทำการ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของภาวะผู้นำ, สภาวการณ์กลุ่มและสภาพแวดล้อมภายนอกของที่ทำการฯ กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยทำการสัมภาษณ์พัฒนาการอำเภอ/กิ่งอำเภอจำนวน 216 คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ