Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้สาหร่ายสไปรูไลนา (Spirulina platensis) 

    ชลธิชา สืบวัฒนพงษกุล; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

    การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใชสาหร่าย สไปรูไลนาบําบัดน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในการศึกษาได้มีการใช้สาหร่ายสไปรูไลนาที่ ปริมาณเริ่มต้น 5 ระดับ คือ 0, 400, 600, 800 และ 1 ,000 มิลลิกรัม ทําการเพาะเลี้ยงในห้องทดลองที่มีการ ควบคุมระดับการให้แสงและการเติมอากาศให้กับน้ำทิ้งตลอดเวลาแบ่งระยะเวลาในการบําบัดออกเป็น 4 ระยะคือ 0, 5, 10 และ 15 วัน ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการทดลอง ผลจากการศึกษา พบว่า เมื่อทําการทดลองผ่านไป 5 วัน สาหร่ายได้ตายลงทั้งหมดจึงทําการหา สาเหตุการตายของสาหร่า ...