Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสด์เพื่อวิสาหกิจขนาดเล็ก 

    ชลัช มุกด์ธนะอนันต์; บุญชัย หงส์จารุ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

    การบัญชีมีความสําคัญต่อวิสาหกิจมาก ไม่เพียงเพื่อทําตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น ยังเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของวิสาหกิจ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมักไม่ให้ ความสําคัญกับการบัญชีเนื่องจากขาดความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบัญชี การพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสด์เพื่อวิสาหกิจขนาดเล็กมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาโปรแกรมบัญชีธุรกิจประเภทให้บริการและซื้อมาขายไปสําหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 10 คน โดยผู้ใช้ไมจําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีแต่มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน ในขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา ...