Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร 

    ชวน สังคหะ; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

    ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสินค้าขาเข้าว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร มีมาตรการใดเป็นเครื่องช่วยตัดสินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงได้ศึกษาถึงขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรมศุลกากรอันพึงนำมาใช้ในการบริหาร ต่อจากนั้นจึงศึกษาถึงความหมายของของต้องห้าม ของต้องกำกัด นโยบายและการปฏิบัติต่อของต้องกำกัดที่พึงนำเข้าแสดงให้เห็นความยุ่งยากในการบริหาร การหารือกับกระทรวงเจ้าของนโยบาย การวินิจฉัยสั่งการ พร้อมกับตัวอย่างหลายแง่มุมของนโยบาย และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ ...