Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้การหาค่าความเหมาะสมหลายวัตถุประสงค์และการตัดสินใจโครงสร้างต้นไม้ 

    ชวลิต ฝ้ายเจริญ; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ เช่น Moving Average, Stochastic Oscillator วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นำเสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมไม่ครอบงำการจัดเรียงสองเพื่อสร้างกฎในการตัดสินใจแยกเป็นรายตัว นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการรวมผลลัพธ์การตัดสินใจจากตัวชี้วัดทั้งหมดด้วยเทคนิคการตัดสินใจโครงสร้างต้นไม้ ผลจากการทดลองด้วยหุ้น 12 ตัวจากตลาดหุ้นประเทศไทย เปรียบเทียบกับรูปแบบการซื้อขายอื่น ๆ อีก 8 เทคนิค แสดงให้เห็นว่าเทค ...