Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล 

    ชัยพร สำเภาเงิน; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    การศึกษาเน้นหนักไปเฉพาะงานในหน้าที่ของปลัดเทศบาลที่พึงมีต่อการบริหารงานของเทศบาล และอุปสรรคในการบริหารงาน จากการศึกษาปรากฎว่าภาระหน้าที่ในการบริหารงานประจำทั่วไปทำความยุ่งยากให้แก่ปลัดเทศบาลมาก เพราะแม้จะมีกฎหมายกำหนดให้ปลัดเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบก็จริง แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำเหล่านั้นอย่างเพียงพอ เพราะกฎหมายพิเศษกำหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจ