Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 

    ชาคริต อิ่มเจริญกุล; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทย รวมถึงศึกษาที่มาของสภาพปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงสว่างจากป้ายโฆษณาของต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสเปน และ ประเทศสโลวาเนีย โดยนำมาตรการทางกฎหมายของทั้งสามประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุผลในการเลือกศึกษาเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาแสงสว่ ...