Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมในการจัดการของเสียอันตรายในบ้านเรือนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

    ชาญศักดิ์ สุภรโภคี; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของเสียอันตรายในบ้านเรือนประชาชน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายในบ้านเรือนประชาชน และหารูปแบบการ บริหารที่เหมาะสมในการจัดการของเสียอันตรายในบ้านเรือนประชาชน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปในเขตจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการแจกแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ จำนวน 480 ตัวอย่างและใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview ) ในกลุ่มผู้บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจำนวน 16 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ...