Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานของฝ่ายช่วยอำนวยการในกรมแพทย์ทหารบก 

    ชาญ สุวรรณวิภัช; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

    ฝ่ายช่วยอำนวยการเป็นหน่วยหนึ่งของกรมการแพทย์ทหารบก และงานของฝ่ายนี้เป็นงานที่สำคัญที่สุด ที่จะต้องคอยเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาได้ตระหนักในหน้าที่อันมีต่อหน่วยแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ฝ่ายช่วยอำนวยการจึงต้องรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของหน่วยแพทย์ทั้งหลายให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบอยู่ตลอดเวลา และจะต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เหล่านั้นให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้น และตรงตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา.