Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีเกมสังคมออนไลน์ 

    ชาตบุษย์ ฮายุกต์; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ซึ่งจะได้ศึกษา กรณีเกมสังคมออนไลน์ที่มีรูปแบบการเล่นเสมือนการเล่นการพนัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ขอบเขตในการปรับใช้กฎหมายของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ทั้งในเรื่องของคํานิยาม การกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษ หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ พนัน รวมถึงมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มีปัญหาทางกฎหมายหลาย ประการ ได้แก่ ปัญหาในการตีความทางกฎหมาย ...