Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดตารางรถขนส่งที่เหมาะสมสำหรับคลังสินค้าแบบทันเวลาพอดีภายใต้ความไม่แน่นอนด้านเวลาการขนส่ง 

    ชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    งานวิจัยนี้ได้ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพตารางเวลารถขนส่งชิ้นส่วนและจุดรับชิ้นส่วนปัจจุบันโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ (Simulation Model) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ความไม่แน่นอนของเวลาในการขนส่งชิ้นส่วน เพื่อวิเคราะห์หาตารางเวลารถขนส่งแบบทันเวลาพอดีที่เหมาะสม ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยได้รวบรวมข้อมูลจากคลังสินค้าที่รับสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศและคลังสินค้าจากต่างประเทศของโรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย การศึกษาได้วิเคราะห์ตำแหน่งคอขวดและเสนอแนะจุดรับสินค้าเพิ่มเติม ผลการศึกษาโดยใช้เครื่องมือ OptQuest พบว่าคลังสินค้ากรณีศึกษาควรเพิ่ ...