Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพ่อในมุมมองของวัยรุ่น : ศึกษากรณีนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ชื่นสุข ฤกษ์งาม; ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

    การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของพ่อในสังคมปัจจุบัน ตามความคิดเห็นและการรับรู้ของวัยรุ่น โดยศึกษาทั้งบทบาทที่วัยรุ่นคาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้ ยังศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพ่อด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 364 คน เป็นเพศชาย 170 คน หญิง 194 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 4 ส่วน