Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เทคนิคการบริหารงานบุคคล : การศึกษาเฉพาะกรณีการจัดสวัสดิการโดยฝ่ายสวัสดิการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

    ชูเกียรติ กาญจนชาติ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1974)

    มุ่งศึกษางานสวัสดิการในโรงงานยาสูบ ซึ่งฝ่ายสวัสดิการรับผิดชอบงานหลักโดยตรงเท่านั้น เช่น กิจการให้กู้ยืมเงินโดยแผนกทุนสงเคราะห์ การจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์ให้แก่พนักงานโดยแผนกเคหะสงเคราะห์ การช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงานยาสูบโดยแผนกห้องสมุด การช่วยเหลือทางพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินงานทางด้านฌาปนกิจโดยแผนกพิธีการสงเคราะห์ การออกหนังสือนิตยสารและบริการห้องสมุดโดยแผนกห้องสมุด รวมทั้งกิจการดนตรีเพื่อความบันเทิงของพนักงานโดยแผนกดนตรี การศึกษานี้เพื่อจะหาความจริงว่า งานสวัสดิการที่ฝ่ายสวัสดิการประสบความสำเร็จอย่างดีจนเป็นที่สนใจของร ...