Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

    ซุกรีย๊ะห์ หะยีสะอะ; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี2) เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาการศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ศึกษาได้ศึกษา ข้อมูลจากเอกสาร และรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งสิ้น 13 คน คณะผู้บริหาร จำนวน 1 คน คณะบุคลากรครูสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง จำนวน 12 ...