Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามปัจจัยด้านภูมิอากาศ 

    ณัฏฐ์อริญ เดชะศิริพงษ์; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของของปัจจัยด้านภูมิอากาศที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และความชื้นสัมพัทธ์ วิธีการศึกษาและผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้