Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การนำนโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตำบล จังหวัดสมุทรสาคร 

  พรรณสุภา โพธิ์ย้อย; ณัฐกริช เปาอินทร์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยเรื่องการนํานโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติกรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตําบล จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสําเร็จของการนํานโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จดังกล่าว เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนํา นโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตําบล จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีการเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 217 ชุด และวิธีเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจํานวน 10คน
 • Thumbnail

  นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

  ณัฐกริช เปาอินทร์ (โรงพิมพ์รัตนไตร, 2018)
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

  รินทร์ลภัส วุฒิปรีชาสิท; ณัฐกริช เปาอินทร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview)  จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปร ...