Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของนักวิชาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักวิชาการสถานวิจัยประมงทะเล 

  สุชน จูฑาทิพย์; ณัฐพล ขันธไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาสภาพกำลังขวัญในการปฏิบัติงานของนักวิชาการสถานวิจัยประมงทะเล เพื่อพิจารณาว่า นักวิชาการที่มีกำลังขวัญสูงหรือต่ำนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะภูมิหลังทางสังคมของนักวิชาการนั้นหรือไม่ และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดริเริ่มกับการมีระดับกำลังขวัญสูงในการปฏิบัติงานของนักวิชาการว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่อย่างไร ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกขัดแย้งระหว่างนักวิชาการและผู้บังคับบัญชา กับการมีระดับกำลังขวัญต่ำในการปฏิบัติงานของนักวิชาการว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่อย่างไร และประการสุดท้ายเป็นการพิจารณาทัศนคติต่อลักษณะโคร ...
 • Thumbnail

  ประเมินผลนโยบายพัฒนาประชาธิปไตย : เปรียบเทียบอุดมการณ์ของประชาชนในเขตกับนอกเขตโครงการศาลาประชาธิปไตยของอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วินัย ติยานนท์; ณัฐพล ขันธไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  โครงการศาลาประชาธิปไตยเป็นผลมาจากการกำหนดนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยเน้นพื้นที่ในชนบท มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบคือ ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ ร่วมกับกองงานความมั่นคง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินการจัดตั้งศาลาประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ในการดำเนินงานของโครงการศาลาประชาธิปไตยนั้นเน้นการฝึกประชาธิปไตยในทางปฏิบัติให้ประชาชน โดยเป็นศูนย์กลางรองรับการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ดำเนินการในพื้นที่ ...
 • Thumbnail

  แนวโน้มการพัฒนาชนบทไทยในปี คศ 2000 

  วิศนุ เป้งย้อง; ณัฐพล ขันธไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาชนบทไทยในปี ค.ศ. 2000 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชนบท จำนวน 18 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟายสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 รอบ รอบที่ 1 ใช้แบบสอบถามปลายเปิด จำนวน 13 ข้อ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาชนบทไทยในปี ค.ศ. 2000 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 สเกล จำนวน 247 ข้อ เพื่อให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้น้ำหนักของความเป็นไปได้ของการพัฒนาชนบทไทยในปี ...