Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วย 'โควิด-19' 

    ณัฐภาณุ นพคุณ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-17)

    หลายคนคงติดตามข้อมูลและข้อแนะนำต่างๆ ในการปฏิบัติด้านสุขอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และจากแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 มิติหนึงของการแก้ไขปัญหา ที่มักขาดหายในมุมมองคือ "ความร่วมมือระหว่างประเทศ"เช่นในกรอบอาเซียน ซึ่งไทยได้เป็นประธานในกรอบอาเซียนจนถึงปลายปีที่แล้วนี้เอง การประชุมสุดยอดสมัยพิเศษครั้งนี้ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...