Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

    ณัฐรินท์ เดชะสกุล; วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    งานวิจัยเรื่องขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาว่าขีดความสามารถทางการสื่อสารอะไรของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยที่มีผลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์การ งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่าง 147 คน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทให้คา ปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า 1) ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การมิติความรู้ในการสื่อสารมีอ ...