Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบล เมืองแกลง จังหวัดระยอง 

    ดรุณี ศิริวิไล; จำลอง โพธิ์บุญ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำและการบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการน้ำสียของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 3) สรุปเป็นบทเรียนในการจัดการน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตการณ์การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนและประชาชนในเทศบาลตำบลเมืองแกลง วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของการ จัดการน้ำสียโดยใช้เทคนิค SWOT ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลตำบลเมืองแกลงไม่ใชระบบบำบัดน้ำเสียรวมแต่ใช้การติดตั้ง ถังดักไขมันกับบ้านเรือนและร้าน ...