Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ตัวแบบทำนายวันนอนและการกลับมารักษาซ้ำผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ 

    ดวงกมล บัวจำรัส; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบทำนายวันนอนและการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ โดยใช้ตัวแบบถดถอยทวินามลบและตัวแบบถดถอยโลจิสติกทวิ ในการทำนายวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ป่วย คือ อายุ และ ปัจจัยเกี่ยวกับประวัติการรักษาที่ผ่านมา ได้แก่ วันนอนโรงพยาบาล การผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล ระดับโรงพยาบาล กลุ่มวินิจฉัยโรค และ โรคร่วมและโรคแทรกซ้อน มีความสัมพันธ์กับวันนอนโรงพยาบาล 2) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ป่วย ได้แก่ เพศ และ อายุ และ ปัจจัยเกี่ยวกับประวัติการรักษาที่ผ่านมา ได้แก่ วันนอนโรงพยาบาล การกลับมารักษาซ้ำ ...