Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบางน้ำหวาน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

    ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาความหมายและลักษณะจิตอาสา ในทัศนะของชาว ชุมชน 2) ศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ทำให้เกิดจิตอาสาในชุมชน 3) ศึกษาเปรียบเทียบ กระบวนการขัดเกลาของจิตอาสาของสถาบันทางสังคมที่สำคัญ 4) ศึกษาการสนับสนุนจากภาค ส่วนต่าง ๆ รวมถึงปัญหา /อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างการมีจิตอาสา ของคนในตำบลบางน้ำหวาน ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ผลการศึกษาพบว่า 1. ชาวชุมชนได้ให้ความหมายจิตอาสา คือ การกระทำด้วยใจจริง ช่วยเหลือด้วยความ บริสุทธิ์ใจ ...