Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  กบฎ[ฏ]เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369 (การกู้อิสรภาพของลาว) 

  ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1994)

  เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์คิดกอบกู้อิสรภาพแยกจากไทย โดยร่วมมือกับเจ้าราชบุตร (โย่หรือโย้) (บุตรเจ้าอนุวงศ์) ซึ่งมีความดีความชอบคราวปราบกบฏอ้ายสาเกียดโง้ง พระบาทสมเด็จรพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าให้เจ้าราชบุตร (โย่) ได้ทำการกบฏครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2369 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำทัพเข้าจู่โจมฝ่ายไทยและสามารถยึดเมืองนครราชสีมาไว้ได้เมื่อจุลศักราช 1188 (พ.ศ.2369) การกบฏครั้งมีหลักฐานทั้งฝ่ายไทยและลาวได้กล่าวถึงสาเหตุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอในประเด็นของสาเหตุและผล จากเหตุการณ์นั้นในบทความนี้จะมิได้กล่าวถึง
 • Thumbnail

  การเขียนประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนของลาว. 

  ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1999)

  ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยอยู่ลอยๆหากแต่ได้ถูกนำมาใช้ในยุคสมัย และส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อจะผนวกจินตนาการร่วมกันของชุมชนที่เรียกว่าชาติ ไม่ว่าเป็น ชาติลาว ชาติไทย ชาติฝรั่งเศส ชาติอเมริกัน หรือชาติอื่นๆ รัฐใช้ประวัติศาสตร์หรือความทรงจำเกี่ยวกับอดีต สำหรับที่จะรวบรวมจินตนาการของคนในชุมชนให้ตรงกัน ให้รู้สึกว่าตนมีความทรงจำเกี่ยวกับอดีตที่มีวามสัมพันธ์กัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ดูกรมวิชาการ, 2539 :45) ด้วยเหตุนี้ในบทความนี้จึงต้องการศึดษาถึง ก่ารเขียนประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของลาว เพื่อให้ทราบถึงการใช้ประว้ติศาสตรของรับบาลลาวใ ...
 • Thumbnail

  การรับรู้เหตุการณ์"เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369" ในเอกสารลาว 

  ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1998)

  บทความเรื่องนี้ต้องการขยายมุมมองและขอบเขตของการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ทีนอกเหนือจากที่เคยรับรู้โดยผ่านเอกสารไทย และเอกสารพื้นเวียงในอีสานแล้ว การรับรู้เรื่องเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ในเอกสารของลาวในงานชิ้นนี้จะเป็นการขยายพรมแดนของความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย จากการศึกษาพบว่า ตัวเอกของเอกสารลาวคือเจ้าอนุวงศ์นั้นทรงถือเป็นแบบอย่างของวรีกษัตริย์นักรบผู้ยอมเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อกอบกู้เอกราชของลาว และหากพิจารณาพื้นที่ในประวัติศาสตร์ของเอกสารลาวแล้วจะพบว่าได้รับความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสมเด็จพระเจ้าฟ้างุ่มผู้ทรงรวบรวมบ้านเมืองเข้าเป็นอาณาจักรล้ ...