Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

  ณัฏฐาพัชญ์ มงคลธารณ์; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

              การวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ 2.) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาและความผูกพันต่อองค์การ 3.) ศึกษาระดับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา 4.) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ และ 5.) เปรียบเทียบความผูกพันองค์การ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชา ด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิจากกลุ่มตัวอย่างบุคลา ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย 

  พนสณฑ์ ภาวกังวาลวงษ์; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร และการค้นหาข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์เชิงอำนาจการทำนายระหว่างปัจจัยทั้งสอง อันนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานที่เหมาะสมกับบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 319 ฉบับ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวกและความสมัครใจที่จะให้ข้ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 

  ศุภพิชญ์ ศุขโกเมศ; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่องาน 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ และ 5) นำเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 266 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 8 ตอน ประกอบด้วย แบบสอบคุณลักษณะทั่วไป, ...