Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

    วรรณนิภา ภูมิถาวร; ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

    การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile Cases) ศึกษาบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก และศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการอาศัยข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ ...