Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    เพ็ญพล สังข์แก้ว; ถนัด แก้วเจริญไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ไม้ผล อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล (สตรอเบอรี่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย) และศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล เพื่อเสนอแนวทางการ พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ จัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล