Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

    ทรงศักดิ์ รักพ่วง; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

        การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทเครือข่ายทางสังคม กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม รวมถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย แกนนำนักกีฬาวิ่งมาราธอน จำนวน 9 คน ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน  จำนวน 3 คน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน จำนวน 3 คน     ผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจัดอยู่ในประเภท เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม โดยใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิด ...