Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ค่านิยมของนิสิตนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

    ทรรศิน สุขโต; สนิท สมัครการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

    ค่านิยมเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในพฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ ทั้งในฐานะตัวกำหนด ตัวตัดสิน ตัวนำ หรือตัวผลักดันพฤติกรรม การแสดงออกในกิจกรรมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาไทยภายใต้ขบวนการนักศึกษา จึงมีค่านิยมเป็นแกนกลาง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงลักษณะของระบบค่านิยมของนิสิตนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในปัจจุบันว่ามีลักษณะอย่างไร และศึกษาบทบาทของตัวแปร เพศ ภูมิลำเนา และสถาบันการศึกษาว่า มีความสัมพันธ์ต่อการจัดลำดับความสำคัญของค่านิยมของกลุ่มประชากรหรือไม่อย่างไร อันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อไป การวิจัยครั้งนี้ได ...