Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาการขายบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนชายเร่ร่อน : ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา 

    ทวีคูณ มาลยาภรณ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

    การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการขายบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนชายเร่ร่อน : ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและเยาวชนชายเร่ร่อนขายบริการทางเพศทั้งสีลมและพัทยา รวม 75 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภูมิหลังกระบวนการ สาเหตุ สภาพความเป็นอยู่ ทัศนคติ เป้าหมายในอนาคตของเด็กกลุ่มนี้