Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด 

    ธนู สัตยารักษ์; ทองศรี กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

    สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดเป็นหน่วยงานสังกัดขึ้นตรงกับกองการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการศึกษาวิเคราะห์เด็กแต่ละราย เพื่อวางแนวทางให้การสงเคราะห์อันเหมาะสม และเพื่อจะกลั่นกรองมิให้เด็กเข้าไปรับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์เด็กต่าง ๆ อย่างแออัดโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังให้การศึกษาขั้นต้น และการฝึกอาชีพในระยะสั้นอีกด้วย.