Now showing items 1-8 of 8

 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในตลาดค้าบริการทางเพศ 

  ปฐมพงศ์ โอภาโส; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในตลาดค้าบริการทางเพศ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้  2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาอัตราค่าตอบแทนของผู้ค้าบริการทางเพศ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ค้าบริการทางเพศ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศจำนวน 409 ราย และการวิเคราะห์แบบจำลอง Hedonic Price ตามแนวคิดของ Rosen (1974) มาประยุกต์ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือคุณลักษณะต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความมีนัยสำคัญของตัวแปรที่มีผลต่อรายได้ต่อเดือ ...
 • type-icon

  นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการใช้มาตรา 157 ในประมวลกฎหมายอาญา 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.), 2017-12)
 • Thumbnail

  เมื่อโจรคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-02-04)

  คุณูปการที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งที่ ศาสตราจารย์ Gary Becker แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกผู้ล่วงลับไปแล้วได้ทิ้งไว้ให้กับโลกของเรา คือ การเอาวิชาเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์กับวิชาอื่นๆ จนทำให้ได้นโยบายหรือมาตรการในทางสังคมศาสตร์หลายอย่างที่น่าสนใจและมีพลัง และหนึ่งในผลงานของท่านก็คือการผสมเศรษฐศาสตร์เข้ากับอาชญาวิทยา จนเกิดสาขาหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อว่า อาชญาเศรษฐศาสตร์ (Economics of crime) หลักสำคัญของอาชญาเศรษฐศาสตร์ข้อหนึ่งมีอยู่ว่า คนที่เป็นโจรก็ไม่ต่างจากบุคคลทั่วไปที่ีมีพฤติกรรมเป็นหตุเป็นผล ในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยโจรจะตัดสินใจก่ออาชญากรรมก็ต่อเมื่อป ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์นโยบายประชานิยมโดยใช้อิทธิพลของสินค้าฟรีที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  อดิศักดิ์ อดุลธรรมวิทย์; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟรีภายใต้บริบทของบรรทัดฐานทางสังคม ในส่วนแรกจะเป็นการศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโดยการตั้งราคาสินค้า 4 รูปแบบ สินค้าที่ใช้ทดลองคือช็อคโกแลต 2 ยี่ห้อ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อช็อคโกแลตยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงยี่ห้อเดียว โดยผู้วิจัยจะทดลองลดราคาช็อคโกแลตทั้ง 2 ยี่ห้อลงอย่างละเท่าๆกัน ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งช็อคโกแลตยี่ห้อหนึ่งมีราคาเป็นศูนย์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์ของสินค้าทั้งสองยี่ห้อ ...
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการลงโทษจำคุกในคดีอาญา 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-05-28)

  โทษจำคุกนอกจากจะไม่ยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำของคนที่ติดคุกแล้ว ยังช่วยเสริมให้ผู้พ้นโทษหลายรายกระทำความผิดซ้ำอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดียาเสพติด
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องยาเสพติด 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-02-05)

  ปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาในเชิงสหวิทยาที่ได้มีการนำเอาความรู้จากในหลายศาสตร์เข้าแก้ไข จากการศึกษาวิจัยด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ผู้เขียนเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น จึงนำมาเสนอในคอลัมน์นี้
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอาชญากรรม และข้อคิดสำหรับประเทศไทย 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-03)

  คณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบล ซึ่งได้ประกาศผลการพิจารณาให้ศาสตราจารย์แกรี เบกเกอร์ แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้รับรางวัลในสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวคำสดุดีไว้ว่า ผลงานของเบกเกอร์ได้ช่วยเปิดทางให้เกิดการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เข้าใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องการซื้อขายสินค้าละบริการทั่วไป ผลงานของเบกเกอร์นั้นมีความกว้างขวางมาก แต่สิ่งที่ผู้เขียนขอหยิบขึ้นมานำเสนอคือ การใช้ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายพฤติกรรมของอาชญากร
 • Thumbnail

  หรือรัฐบาลกำลังเดินทางผิดในเรื่องกัญชา? 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-26)

  ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนเอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งเห็นจะไม่พ้นการที่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายผ่อนปรนมากขึ้นสำหรับยาเสพติดบางประเภท เช่น กัญชา ซึ่งเหตุผลหลักในการปลดล็อกกัญชาก็คือเพื่อให้มีการศึกษาประโยชน์ทางการแพทย์และการนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เป็นสำคัญ ซึ่งผู้เขียนเกรงว่าต่อไปจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดนโยบายว่า ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นเป็นปัจจัยที่ควรเอามาคำนึงในการใช้