Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษาเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และปัจจัยแวดล้อม 

  วิภู สังข์สาย; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  จากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลให้มีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ถ้ามีปัจจัยที่ทําให้ผู้สูงอายุออกจากกำลังแรงงานมากขึ้นอาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้นําไปสู่ประเด็นหลักของการศึกษานี้คือเพื่อศึกษาผลกระทบจากการได้รับเงิน สงเคราะห์เพื่อการยั้งชีพสําหรับผู้สูงอายุ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกำลัง แรงงานของผู้สูงอายไทยโดยได้ประยุกต์ แนวคิดด้านอุปทานแรงงานของสำนักนีโอคลาสสิคเขากับตัวแปรการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยั้งชีพสำหรับผู้สูงอายุ มีกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายเป็นประชากร ไทยจากทั่วทั้งประเทศที่มี ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในตลาดค้าบริการทางเพศ 

  ปฐมพงศ์ โอภาโส; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในตลาดค้าบริการทางเพศ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้  2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาอัตราค่าตอบแทนของผู้ค้าบริการทางเพศ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ค้าบริการทางเพศ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศจำนวน 409 ราย และการวิเคราะห์แบบจำลอง Hedonic Price ตามแนวคิดของ Rosen (1974) มาประยุกต์ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือคุณลักษณะต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความมีนัยสำคัญของตัวแปรที่มีผลต่อรายได้ต่อเดือ ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมยาเสพติดและอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ 

  ศุภาพิชญ์ มณีนาค; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมยาเสพติดและการปราบปรามยาเสพติด ที่ส่งผลต่ออาชญากรรมในประเภทคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยวางสมมติฐานไว้ใน 2 รูปแบบที่ต่างกัน คือ ยาเสพติดเป็นต้นเหตุของการก่อคดีอาชญากรรม ซึ่งอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์จำนวนมากมีการก่อเหตุโดยผู้เสพยาเสพติด สมมติฐานนี้จึงมองว่า ‘การเสพยาเสพติดก่อให้เกิดอาชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์ เนื่องจากผู้เสพกระทำเพื่อหาเงินมาสนองการเสพติดของตน’ อีกสมมติฐานหนึ่ง คือ อิทธิพลของอาชญากรรมยาเสพติดที่มีต่ออาชญากรรมอื่นอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากทรัพยากรที่ใช้เพื่อบังคับใช้ก ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์นโยบายประชานิยมโดยใช้อิทธิพลของสินค้าฟรีที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  อดิศักดิ์ อดุลธรรมวิทย์; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟรีภายใต้บริบทของบรรทัดฐานทางสังคม ในส่วนแรกจะเป็นการศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโดยการตั้งราคาสินค้า 4 รูปแบบ สินค้าที่ใช้ทดลองคือช็อคโกแลต 2 ยี่ห้อ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อช็อคโกแลตยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงยี่ห้อเดียว โดยผู้วิจัยจะทดลองลดราคาช็อคโกแลตทั้ง 2 ยี่ห้อลงอย่างละเท่าๆกัน ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งช็อคโกแลตยี่ห้อหนึ่งมีราคาเป็นศูนย์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์ของสินค้าทั้งสองยี่ห้อ ...