Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 

    ทัตดนัย คุ้มครอง; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัชลบุรี ทําการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ใน การศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเลือกตั้งโดยเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล A (นามสมมุติ) และเทศบาลตําบล B (นามสมมุติ) และเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหา การทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญทั้งหมด 12 คน โดยใช้แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมถึง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า ...