Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การบริหารงานคลังของสถานสงเคราะห์เอกชนในเขตจังหวัดพระนคร-ธนบุรี 

  โกวิท กลิ่นเกษร; ทัศนีย์ มุสิกไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ศึกษาถึงการบริหารงานคลังของสถานสงเคราะห์เอกชนในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี สภาพและปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานคลังของสถานสงเคราะห์เอกชน รูปแบบของกองทุน หน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวิธีการบริหารงานกองทุนชุมชน
 • Thumbnail

  การบริหารงานโครงการพัฒนากิจกรรมสตรี เด็ก และเยาวชน (สดย) 

  พรทิพย์ จุลาณุกะ; ทัศนีย์ มุสิกไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาวิเคราะห์ถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสตรี เด็ก และเยาวชน (ส.ด.ย.) ของไทย โดยกล่าวถึงสภาพทั่วไปของชนบท และลักษณะของครอบครัวชนบทไทยรวมทั้งปัญหาในชนบทอันเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์โครงการพัฒนากิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน นับแต่ประวัติความเป็นมา ความมุ่งหมาย และเขตดำเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์แผนดำเนินงานแผนที่ 1 และแผนระยะที่ 2 วิเคราะห์การฝึกอบรมผู้นำสตรี ตลอดจนปัญหาในด้านการวางแผนงานโครงการ ว่ามีปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร แล้ววิเคราะห์การบริหารงานโครงการ ส.ด.ย. ในปัญหาด้านการจัดหน่วยงาน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานสันทนาการของเทศบาลนครกรุงเทพ 

  จินตนา พึ่งสุนทร; ทัศนีย์ มุสิกไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  มุ่งศึกษาถึงความสำคัญและความจำเป็นของบริการสันทนาการที่มีต่อประโยชน์สุขของประชาชน บริการสันทนาการเป็นบริการสังคมชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผู้เขียนจำกัดขอบเขตเพียงการศึกษาการบริหารงานด้านนี้ของเทศบาลนครกรุงเทพซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง จากการศึกษาวิเคราะห์ได้พบว่า ปัจจุบันเทศบาลนครกรุงเทพเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยจัดตั้งกองสวัสดิการสังคมขึ้น แต่การปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามหลักวิชา ผู้เขียนได้เสนอแนะข้อปรับปรุง คือ.-
 • Thumbnail

  ปัญหาการบริหารงานโภชนาการของประเทศไทย 

  เบญจวรรณ รัชดานุรักษ์; ทัศนีย์ มุสิกไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เนื่องจากงานโภชนาการเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง นอกจากเป็นการดำเนินงานของหน่วยราชการฝ่ายต่าง ๆ แล้ว ยังครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานของหน่วยงานเอกชน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอีกหลายหน่วย ผู้เขียนวิทยานิพนธ์จะได้จำกัดขอบเขตการศึกษาโดยพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องปัญหาการประสานงานโภชนาการระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากผลการศึกษาปรากฏว่าสำหรับประเทศไทย มีการดำเนินงานด้านโภชนาการอยู่ในหน่วยราชการหลายหน่วย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย แต่งานนี้ยังไม่เกิดผลเป็นที่พอใจ เพราะยังขาดการประส ...