Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ทัศนคติในทางพัฒนาของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

  ทีป ทิพรังกร; ทินพันธุ์ นาคะตะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งค้นความจริงเกี่ยวกับทัศนคติในการพัฒนาของผู้นำท้องถิ่น เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทัศนคติของผู้นำท้องถิ่นยังเป็นทัศนคติของประชาชนในสังคมแบบกึ่งพัฒนา และการศึกษาย่อมทำให้ทัศนคติของบุคคลมีลักษณะพัฒนาแล้วมากขึ้น
 • Thumbnail

  สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาชนบท : การศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบทลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 

  ชวลิต ปัญญาลักษณ์; ทินพันธุ์ นาคะตะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าบรรดาสื่อมวลชนที่พบในท้องถิ่นชนบทปัจจุบันมีบทบาทต่อการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาว่าสื่อมวลชนแต่ละประเภทมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด มีลักษณะการเข้าถึงชนบทมากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์ระหว่างการมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบท และการมีลักษณะการเข้าถึงชาวชนบทอย่างไร โดยศึกษาสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และภาพยนตร์กลางแปลง และจากการศึกษาผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
 • Thumbnail

  แผนพัฒนาระดับจังหวัด : การศึกษาวิเคราะห์เชิงรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและปัญหาต่าง ๆ 

  ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์; ทินพันธุ์ นาคะตะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1974)

  วัตถุประสงค์ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ก็เพื่อให้ทราบลักษณะและวิธีการของกระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระดับจังหวัดในประเทศไทย ชี้ให้เห็นปัญหาต่าง ๆ ของการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน ตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดในโอกาสต่อไป ผู้เขียนจำกัดขอบเขตในการศึกษาเพียง 3 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี เป็นการศึกษาโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ