Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตำบลคุ้มตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ธนภรณ์ บัวคำภา; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การศึกษาเรอง “การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษากรณีเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาอําเภอเมืองจังหวดอุตรดตถ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติและศึกษาเงื่อนไขที่มีผลต่อการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ประกอบด้วยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงตะเภาในฐานะผู้นําหลักธรรมาภบาลไป ปฏิบัติบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหน้าส่วนภายในองค์การบริหา ...